Polityka prywatności

Administratorem danych jest Firma Sprzątająca „Happy End” Beata Antoniak z siedzibą w Piszu przy ul. Zagłoby 8A/10.

Firma Sprzątająca „Happy End” Beata Antoniak zbiera dane wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe kontrahentów (dostawcy, odbiorcy) przetwarzane są w celu wykonywania zawartych umów a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego związanego z podatkami i rachunkowością.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz ustawowym wymogiem związanym z wystawieniem faktury. Odmowa ich podania będzie skutkować odmową świadczenia usługi.

Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie  z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • zaprzestania przetwarzania danych na podstawie wniesionego sprzeciwu,
  • przeniesienia danych osobowych.

Realizację praw ograniczają przepisy stanowiące podstawę prawną przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych (pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Firma Sprzątająca „Happy End” Beata Antoniak nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).